Bez korzeni nie zakwitniesz

30 marca 2022

Aktualności z MEiN

Bez korzeni nie zakwitniesz

30 marca 2022

Bez korzeni nie zakwitniesz

Bez korzeni nie zakwitniesz

Aktualności z MEiN

Tematyka rodziny, wychowania i edukacji jest często inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw, budowania relacji i wspierania się w realizacji misji. Choć, jak sama nazwa wskazuje, to Ministerstwo Rodziny odpowiada za zakres problematyki związany rodziną, to jednak patrząc szerzej na te zagadnienia – każdy z resortów pośrednio mógłby się na ten temat wypowiedzieć. Aby państwo było wydolne, musi składać się z całej rzeszy prawidłowo funkcjonujących rodzin. Rodzina ma pierwotny, ogromny wpływ na kształtowanie się osobowości  młodego człowieka, a szkoła  odciska swój ślad w kolejnych etapach dorastania. Dlatego poniżej przedstawiam kilka zagadnień, które niejako łączą rodzinę z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki a rodzina  

II Ogólnopolski Kongres Wychowanie trwa wiecznie

Dwudniowe wydarzenie, którego celem była wymiana doświadczeń i dyskusja dotycząca raportu Rzecznika Praw Dziecka na temat dobrostanu dzieci w Polsce.

Udział w kongresie wzięli minister Przemysław Czarnek oraz sekretarz stanu Marzena Machałek.W trakcie swojego wystąpienia wiceminister Marzena Machałek podkreśliła, że sytuacja dzieci w rodzinach i w szkole jest dobra. Pani minister poruszyła także istotę wychowania jako całego, niekończącego się procesu: Wychowanie to formowanie człowieka do trwałej dyspozycji do czynienia dobra w różnych obszarach. Żeby przygotowywać do samodzielności, zmieniliśmy programy. Prowadzimy wychowanie do aktywnego i świadomego dokonywania wyborów.

Kongres Edukacji Klasycznej

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się Kongres Edukacji Klasycznej. 

Na kongresie swoje wystąpienia mieli znakomici prelegenci z Polski, a także ze Stanów Zjednoczonych. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Edukacja klasyczna to docieranie do dobra, prawdy w świecie kłamstwa i fałszu, które słyszymy na co dzień z ust wielu ludzi, w świecie bezczeszczenia piękna i sztuki, w świecie, w którym tak naprawdę młodzi ludzie już nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Edukacja klasyczna jawi się jako rozwiązanie wielu problemów –  powiedział minister Przemysław Czarnek podczas inauguracji kongresu.

Odniósł się także do kwestii wychowania: W czasach, kiedy dobro schodzi na plan dalszy, edukacja klasyczna, czyli wychowanie do dobra, piękna i – co najważniejsze do prawdy, jawi się jako priorytet. Jeśli nie postawimy na edukację klasyczną, na wychowanie młodych pokoleń w tym duchu, to je stracimy.

Debata Różne aspekty praw rodzin. Jakie działania należy podjąć, by wzmocnić pozycję rodzin? z okazji Dnia Praw Rodziny  

W spotkaniu wziął udział minister Przemysław Czarnek, który podkreślił, że to Ministerstwo Rodziny kieruje polityką prorodzinną, a MEiN pełni funkcję wspomagającą te działania. Jednak resort ten również podejmuje wiele inicjatyw, które rodzinę wspierają, w tym m.in. wzmacnianie nauk o rodzinie jako dyscyplinie naukowej. Minister zwrócił uwagę, że w obecnych czasach jest widoczny olbrzymi atak na rodzinę i tę instytucję należy chronić. Odniósł się również do zajęć z przedmiotu WDŻ (wychowanie do życia w rodzinie), informując, że są już podjęte pierwsze kroki, aby przedmiot ten był bardziej popularny.

Konkurs Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna, zainicjowany przez Archiwum Akt Nowych we współpracy z MEiN  

Konkurs realizowany będzie w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. Prowadzone będą liczne szkolenia, konkursy i programy edukacyjne poświęcone problematyce archiwistyki rodzinnej, konserwacji oraz budowaniu świadomości i wrażliwości na dokumentację historyczną. Celem projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej jest połączenie narodowej oraz prywatnej historii i uwydatnianie roli nieznanych szerzej osób, rodzin, rodów i lokalnych społeczności w budowaniu polskiej tożsamości i kultury.

Wspomniane wydarzenia stanowią tylko nieliczne przykłady z wielu inicjatyw podejmowanych w celu obrony rodziny. Więcej informacji znajduje się w mediach społecznościowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także na stronie internetowej ministerstwa.

Co jeszcze nowego w MEiN ?

Od 1 września 2022 roku zostanie wprowadzony do szkół nowy przedmiot – historia i teraźniejszość. Nowy przedmiot zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany w liceum, technikum oraz szkołach branżowych w zakresie podstawowym. Wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum i liceum pozostaje bez zmian. Treści przedmiotu historia i teraźniejszość będą obejmowały zagadnienia z obecnej podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne Polski i świata od 1945 r. do 2015 r. Celem wprowadzenia nowego przedmiotu jest zwiększenie zakresu zagadnień związanych z historią najnowszą w edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych. Co istotne, zachowany zostanie obowiązkowy, regularny, chronologiczny, pełny kurs historii dla każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie zdobędą też wiedzę o podstawowych i trwałych zasadach życia społecznego, w tym o fundamentach państwa i prawa. 

Telefon zaufania i bezpłatny czat internetowy dla uczniów przeżywających trudności

Młodzi ludzie, którzy przeżywają trudności wpływające na zdrowie psychiczne, mogą skorzystać z bezpłatnego telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dzwoniąc pod numer 800 12 12 12, otrzymają profesjonalne wsparcie psychologiczne. Rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Dzieci i młodzież mogą skorzystać także z czatu internetowego. Nie wymaga on logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.

Marta Strugała


Redakcja photo
Redakcja

Data utworzenia: 30 marca 2022